The Evaluation of The Effect of Technology on Lectures With Teachers’ Opinions

Authors

Keywords:

Classroom teachers, Digital contents, Lecture

Abstract

This study aims to understand the effect of technological content developed in education on classroom teachers’ lecture performance in the context of teacher opinions. In this study, which was designed according to the qualitative research method, the interview technique was used as a data collection tool. After the expert opinions and the pilot application, ten questions were included in the interview form. The study group consists of 20 volunteer teachers. The participants are from different schools and work in schools with and without technological infrastructure. Content analysis was performed in the analysis of the data. For the analysis’s reliability, the encoder’s reliability was checked. As a result of the study, it was seen that the majority of the teachers were willing to use technology, and most of them actively used it, but they did not have sufficient technological literacy. Teachers stated that they were aware of the technology-related goals of the program. Technology provides convenience in the teaching process for teachers. Technology is more effective on listening skills and visuality in the primary school teaching process and creates a more enjoyable lesson environment for students. Although the teachers said that technology is exciting and useful, on the other hand, they also stated the risk of causing addiction. A higher quality education system can be achieved if the teachers are adequately trained in terms of technology and the infrastructure of the schools is equipped with internet and technological equipment.

References

Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23.

Alamri, M. Z., Jhanjhi, N. Z. ve Humayun, M. (2020). Digital Curriculum Importance for New Era Education. In Employing Recent Technologies for Improved Digital Governance, 1-18. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-1851-9.ch001

Altın, H. M. (2014). Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bakış açısıyla Fatih projesinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Autin, N.P. (2001). The Effect of Graphing Calculators on Secondary Students’ Understanding of The Inverse Trigonometric Functions, Faculty of The University 134 of New Orleans, Doctoral Thesis, The Department of Curriculum and Instruction. USA

Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H. ve Başak, M. H. (2015). Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13704/165924

Berna, S. A. F. A., ve ARABACIOĞLU, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin bireysel yenilikçilik özellikleri açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty, 40(1), 369-386.

Comi, S. L., Argentin, G., Gui, M., Origo, F. ve Pagani, L. (2017). Is it the way they use it? Teachers, ICT and student achievement. Economics of Education Review, 56, 24-39. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.11.007

Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? . İlköğretim Online, 8(3), 953–964. http://ilkogretim-online.org.tr/

Demirer, V. ve Dikmen, C. H. (2018) Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. Elementary Education Online, 17(1), 26-46. doi 10.17051/ilkonline.2018.413735

Dumancic, M., Homen-Pavlin, M. ve Rogulja, N. (2019). Development of a Smart Environment as Support for Smart Education in the Future. 5th Internatıonal Conference on Lifelong Education and Leadershıp for All. Bakü, Azerbaycan.

Dursun, Ö. Ö. , Kuzu, A. , Kurt, A. A. , Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1) , 100-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21475/230184

Emlek, B. (2007). Dinamik Modelleme ile Bilgisayar Destekli Trigonometri Öğretimi, Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ersoy, E. (2010). Eğitim Yöneticilerinin E-Okul Sisteminin İşleyişine İlişkin Görüşleri ve Memnuniyet Düzeyleri (Esenyurt-Beylikdüzü İlçeleri Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Gülburnu, M. (2013). 8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3d’nin Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Adıyaman Üniversitesi.

Gülcü, A. , Aydın, S. ve Aydın, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (8) , 73-92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/16223/169907

Hannafin, R. D. ve Savenye, W. C. (1993). Technology in the classroom: The teacher’s new role and resistance to it. Educational Technology, 33(6), 26-31. https://www.jstor.org/stable/44428000

Kaya, M. F. (2019). İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı, 1063-1091 . DOI: 10.17494/ogusbd.555122

Kırındı, T. ve Durmuş, G. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 1340-1375. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59086/850452

Kolburan Geçer, A. ve Bakar-çörez, A. (2020). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bit Kaynaklarından Yararlanma Durumları Ve Yaşadıkları Sorunlar: Kocaeli Örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10 (1) , 1-24. DOI:10.17943/etku.544810

Merriam, S. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Çev. S. Turan (Edt.). Ankara: Nobel Yayınevi.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis (Second edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc

Ömrüuzun, I. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Yol Analizi Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Powers, R. ve Blubaugh, W. (2005). Technology in Mathematics Education: Preparing Teachers for the Future. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(3), 254-270. Waynesville, NC USA: Society for Information Technology ve Teacher Education. https://www.learntechlib.org/primary/p/5474/.

Sarsıcı, E. ve Çelik, A. İ. (2019). Eğitimde dijital dönüşüm için bir model önerisi. Uluslararası ‘Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler’ Sanal Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı içinde, 339-349.

Sırakaya, M. (2019). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2) , 578-590. DOI: 10.17679/inuefd.495886

Şahin, A. (2019). Eğitimde Bilişim Teknolojisi Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Metafor Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (31) , 121-159 . DOI: 10.14520/adyusbd.492882

Türel, Y. K., Akgün, K., Aydın, M. ve Yaratan, A. S. (2020). Uzak Doğu ülkelerinin eğitimde teknoloji politikalarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 48-61. DOI: 10.17679/inuefd.604272

Vincent-Lancrin, S. (2019), Measuring Innovation in Education 2019: What Has Changed in the Classroom?, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264311671-en

Yetik, S. Akyüz, H. İ. ve Bardakcı, S. (2020). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 164-192. DOI: 10.17556/erziefd.615126

Yiğit Koyunkaya, M. ve Tataroğlu Taşdan, B. (2019). Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının Teknoloji Entegrasyonu Açısından Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı, 1137-1166. DOI:10.17494/ogusbd.555139

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M. ve Üredi, L. (2020). İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin değerlendirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(32), 4723-4742. DOI: 10.26466/opus.779338

Yürektürk, F. N. ve Coşkun, H. (2020). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ve teknoloji destekli Türkçe öğretiminin etkililiğine dair görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 986-1000. DOI:10.16916/aded.748300

Downloads

Published

2022-12-24

How to Cite

Taylan, A., & Raslan, İbrahim. (2022). The Evaluation of The Effect of Technology on Lectures With Teachers’ Opinions. International Journal of Trends and Developments in Education, 2(2), 16–33. Retrieved from https://jtade.com/index.php/jtade/article/view/165