Investigation of pre-school teachers’ creativity levels

Authors

Keywords:

Pre-primary, Teachers, Creativity, personnel features

Abstract

This study was conducted to reveal the creativity skill levels of preschool teachers. 221 volunteer preschool teachers studying in official independent kindergarten and official nursery schools in Düzce province participated in the study. The effect of the variables of gender, education level, marital status, professional seniority, and whether or not they received training on creativity on the creativity skill levels of these teachers was investigated, and it was revealed whether the teachers' creativity differed or not according to these variables. Descriptive survey and causal comparison models were used together in the study. At the same time, the “Creative Personality Traits Scale” developed by Şahin and Danışman (2017) ,consisting of four dimensions and a total of 17 items was used to measure the creative personality traits of preschool teachers in this study. In data analysis, minimum, maximum, arithmetic mean, and standard deviation values were used in the context of descriptive statistics; t-tests (in paired groups) and ANOVA tests were used in intergroup comparisons. According to the research, it was determined that the variables of gender, education level, marital status, professional seniority, and whether or not they received training on creativity did not differentiate the creative personality traits of the participants in a statistically significant way. According to the study's findings, the preschool teachers' creativity in the study group was high. At the same time, based on the findings, it was determined that the dimension in which the participants showed the highest level of participation in the context of creative personality traits was intrinsic motivation, and the dimension in which they showed the lowest level of participation was risk-taking.

References

Altunay, E., & Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 5-28.

Argun, Y. (2012). Okul öncesi dönemde yaratıcılık ve eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Arslantaş CC. Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik. Yönetim Dergisi 2001;12 (38):17-23.

Ayden, C. ve İşgüzar, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ve motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (2), 201- 218.

Aydoğan, R. (2008). Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri(Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Barker A. Yenilikçiliğin Simyası (çeviri: A. Kardam). İstanbul: MESS Yayınları;2002.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Perennial;1996. p.58

Çoban, Ç. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Uşak

D.J. Moran, R.M. Milgram, J.K. Sawyers, R.V.Fu, "Original Thinking in Preschool Children", Child Development, V. 54, (1983), s. 921-926.

Demirci, C. (2007). Fen bilgisi öğretiminde yaratıcılığın erişi ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65- 75.

Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Dere, Z. ve Ömeroğlu, E . (2018). Yaratıcılık eğitim programının çocukların yaratıcı davranışlarına etkisinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7 (1), 1-15

Dursun, M. A. ve Ünüvar, P. (2011). Okul öncesi eğitim döneminde yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 110-133.

Eskidemir-Meral, S. ve Tezel-Şahin, F. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri. OPUS, 13(19), 311-331.

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Los Angeles: Sage Publications

Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill.

Gülel, G. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Pamukkale Üniversitesi örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis. Essex: Pearson.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karwowski M, Lebuda I, Wisniewska E, Gralewski J. Big five personality traits as the predictors of creative self‐efficacy and creative personal identity: Does gender matter?. The Journal of Creative Behavior 2013;47(3):215-232.

Kenç, M. F. (2001). Anasınıfı ve ilköğretimin birinci sınıflarında görev yapmakta olan öğretmenlerin yaratıcı eğitim ve uygulamaları konusundaki görüşleri (Elazığ ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Koray, Ö. (2005). Altı düşünme şapkası ve nitelik sıralama tekniklerinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik öğrenci görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 379-400.

Köse, E., Çelik-Ercoşkun, N., Balcı, A. (2016). Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 153-170.

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ ooproram.pdf

MEB. (2023). Millî eğitim istatistikleri örgün eğitim 2022-2023. Erişim Adresi: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_09/29151106_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2022_2023.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2023.

Memduhoğlu, H. B., Uçar, R. & Uçar, İ. H. (2020). Yaratıcı okul yaratıcı öğretmen (Genişletilmiş 2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Mertens, D. M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology. California:

Mumford, M. D. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research. Creativity Research Journal, 15(2-3), 107-120.

Orhon, G. (2014). Yaratıcılık: Nörofizyolojik, felsefi ve eğitsel temeller (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

ÖYGM (2017). Okul öncesi öğretmeni özel alan yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160307_5- YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_okul_Yncesi_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYY retim_parYa_8.pdf

Robinson, K. (2001). Yaratıcılık, aklın sınırlarını aşmak (N. Geyran Koldaş, çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Runco, M. A. (2007). Creativity theories and themes: Research, development, and practice. Burlington, MA: Elsevier Academic Press.

Sage Publications.

Sak, K. (2014). Cytotoxicity of dietary flavonoids on different human cancer types. Pharmacognosy reviews, 8(16), 122.

San İ. Yaratıcılık, iki düşünce biçimi ve çocuğun yaratıcı eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1979;12(1):177-190.

Saraçoğlu M, Duran C, Taşkın E. Girişimcilikte yaratıcılığın üç boyutu: birey, süreç ve ürün. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisİ 2010;10(2):1-14.

Shane S, Nicolaou N. Creative personality, opportunity recognition and the tendency to start businesses: A study of their genetic predispositions. Journal of Business Venturing 2015;30(3):407-419.

Sonmaz, S. (2002). Problem çözme becerisi ile yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sönmez-Ektem, I . (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerine göre uygulama okullarındaki etkinliklerin yaratıcılık bağlamında değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 523-547.

Skeja, A. (2019). Sanal tembellik ve yaratıcılık arasındaki ilişkide stresin rolü: Kosova örneği (Master's thesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Şahin, F., & Danışman, Ş. (2017). Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 747-760.

Tabarestania, M. Ahbabi, Atashzadeh, Shooridehb F., Jahanic, M.A., Poord, M. Nasrin ve Majde, H. Alavi, “Creativity and Effective Factors on Hospital Nurses Creativity”, Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, Cilt: 3, Sayı: 8, 2014, ss: 741-747.

Titrek, O.; Yilmaz, N.; Özgüray, Ö. (2023) The Creativity Levels of Preschool Teachers. Int. J. Lifelong Educ. Leadersh. 2023, 9(2), 34–45. https://doi.org/10.25233/ijlel.1217345

Uzman, E. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişiminin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Üstündağ, T. (2002). Yaratıcılığa yolculuk. İstanbul: Pegem Yayıncılık.

Üstündağ, T. (2014). Yaratıcılığa yolculuk (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 29, 73-88.

Yenilmez, K. ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. N:18. 95-105.

Yıldız, F. Ü. (2000). Deneysel yaratıcılık programının 4-5 yaş çocuklarının sosyal ve bilişsel gelişimlerine etkileri(Yüksek Lisans Tezi).. Selçuk Üniversitesi, Konya

Zembat, R., İlçi Küsmüş,G. ve Yılmaz; H. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ve sınıf yönetimleri. Değişen dünyada eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Downloads

Published

2024-06-04

How to Cite

Çakır, T., & Doğan, Y. (2024). Investigation of pre-school teachers’ creativity levels. International Journal of Trends and Developments in Education, 4(1), 74–87. Retrieved from https://jtade.com/index.php/jtade/article/view/250